6.000.000 

Đàn Piano Điện Roland HP-3500S

6.000.000