13.000.000 

Đàn Piano Điện Roland HP-337

13.000.000