7.000.000 

Đàn Piano Điện Kawai PW-800

7.000.000